OVER LTBF

Contact

Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Contacteer Love to be free via:

Love to be free
UNIZO vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel 0800/20 750
freelancers@unizo.be 

Volg ons op Facebook en Twitter.

Wij geloven erin

Love to be free is sinds 2014 het versterkend netwerk voor freelancers. In deze UNIZO doelgroepwerking delen we info, advies en ervaringen en inspireren we (elkaar) om beter te ondernemen.

Freelancers. Voor de wetgever bestaan ze zelfs niet, maar ze zijn van goudwaarde in onze economie. Het zijn ondernemers die zelfstandig (zonder personeel)  diensten leveren op basis van projecten en/of tijdsgebonden opdrachten. Met hun specifieke expertise, flexibele instelling en frisse blik geven ze bedrijven een inhoudelijke zuurstof-injectie.

Aanbod op maat van freelancers

UNIZO heeft een steeds groter aanbod op maat van freelancers. Tweemaandelijks is er de online adviesdag Freelance Friday. En jaarlijks vieren we de Dag van de Freelancer tijdens een live inspirerend netwerkevent. Alle afgelopen webinars kan je ook herbekijken in de webinar-bibliotheek. Verder zijn er ook handige tools, een nacalculator en een uurtarieventool. En tot slot zijn er ook de veel gestelde vragen van freelancers die dankzij de UNIZO-studiedienst een antwoord krijgen.

Maak deel uit van ons netwerk

Als UNIZO-lid kan je van alle netwerkvoordelen van Love to be free gebruik maken. Om evidente redenen (koken kost geld...) kan je van deze voordelen enkel gebruik maken als UNIZO-lid - registreer je daarom dus zeker op deze site mét je lidnummer. (Tip: ben je starter? Geniet dan zes maanden gratis van het lidmaatschap.)

Tot slot: heb je ideeën, opmerkingen, vragen of suggesties? 'Feel free' om het ons te laten weten via freelancers@unizo.be. We kijken ernaar uit.

 

Beleidsaanbevelingen

UNIZO springt voor u in de bres waar dat nodig is. Als grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen en Brussel verdedigt UNIZO ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen op alle terreinen en op alle niveaus van de sociaaleconomische besluitvorming: in de gemeenten, het Vlaamse en Brusselse Gewest, op federaal niveau en in de Europese Unie. 

UNIZO behartigt jouw belangen. Hieronder vind je onze beleidsaanbevelingen voor freelancers.

VERBETERING SOCIAAL STATUUT

Freelancers zijn echte zelfstandigen
Freelancers zijn zelfstandigen in hart en nieren. Ze kiezen doelbewust voor dit statuut. Voordelen zoals de persoonlijke vrijheid en autonoom kunnen werken, het zelf kiezen van opdrachten en het bepalen van de eigen agenda vormen daarbij doorslaggevende argumenten. Dat freelancers echte zelfstandigen zijn, blijkt ook uit de UNIZO-enquête. Amper 1% ambieert uiteindelijk een job als werknemer, 65% wil actief blijven als freelancer en 20% hoopt binnen afzienbare tijd zelf personeel in dienst te hebben1. Op de vraag “Met alles wat u nu weet, zou u opnieuw starten als freelancer?” antwoordt 88% ja, 5% nee en 7% weet niet.

Deze vaststelling staat in schril contrast met de stelling van sommigen, waaronder vakbonden, dat freelancers voornamelijk schijnzelfstandigen zijn die gedwongen worden om als zelfstandige te werken. UNIZO verzet zich tegen die redenering en verdedigt de filosofie achter de Arbeidsrelatiewet die het kader vastlegt om uit te maken of iemand een werknemer, dan wel een zelfstandige is. Deze wet vertrekt vanuit de kwalificatie die de partijen zelf aan hun arbeidsrelatie geven. Als zij kiezen voor een zelfstandige samenwerking kan deze kwalificatie maar terzijde worden geschoven wanneer de feitelijke situatie een zelfstandigenstatuut uitsluit. Deze beoordeling gebeurt in principe op basis van vier algemene criteria, namelijk (1) de wil van de partijen, (2) de vrijheid van organisatie van de werktijd, (3) de vrijheid van organisatie van het werk en (4) de mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oefenen. Afspraken over te presteren uren en de inhoud van het werk staan daarbij op zich niet haaks op een zelfstandige samenwerking.

Een aanpassing van de Arbeidsrelatiewet met de bedoeling om freelancers onder het werknemersstatuut onder te brengen, zou dan ook nefast zijn. Dit zou een inbreuk vormen op de keuze van de freelancers en hun opdrachtgevers om via het zelfstandigenstatuut te werken. Bovendien zou het de autonome en flexibele manier van werken van freelancers beknotten en vaak zelfs onmogelijk maken. Tenslotte zou de kostprijs van hun werk sterk stijgen als gevolg van de toepassing van verschillende arbeidsrechtelijke regels en de heffing van de werkgevers- en werknemersbijdragen. Dit zou het economisch weefsel beschadigen. Volgens het rapport ‘Uitzendarbeid en Flexibiliteit’ van de Stichting Innovatie en Arbeid (2017) zet ongeveer 30% van de KMO’s in Vlaanderen freelancers in. De verhouding tussen freelancers en vaste werknemers bedraagt in de micro-ondernemingen (1 tot 9 werknemers) zelfs 55%.

Geen tussenstatuut voor freelancers
Op basis van de keuze die freelancers zelf maken voor het zelfstandigenstatuut ziet UNIZO geen meerwaarde in één of andere vorm van tussenstatuut, waarbij elementen van het werknemers- en het zelfstandigenstelsel met elkaar worden gecombineerd.

De creatie van een tussenstatuut roept immers allerlei praktische problemen op. Zo zou het zeer moeilijk zijn om te bepalen welke personen onder dit tussenstatuut moeten vallen. Alle zelfstandigen zonder personeel, ongeacht de sector waarin ze werken? Wat met freelancers die via eenvennootschap werken? Wat met freelancers die veel verschillende opdrachtgevers of kortlopende contracten hebben? Wie is in dat geval de ‘opdrachtgever’ die verantwoordelijk moet worden gesteld? Welke bijkomende rechten en verplichtingen zijn aan dit tussenstatuut verbonden? Welke bijdragen moeten worden betaald? Hoe het onderscheid met een werknemer of een zelfstandige verantwoorden? UNIZO is overigens van mening dat het sociaal statuut van alle zelfstandigen worden verbeterd en niet enkel van een specifieke groep. Daarnaast moet ook het arbeidsrecht algemeen versoepeld worden om meer flexibiliteit voor alle werkgevers en werknemers toe te laten.

Verbetering van het zelfstandigenstatuut
UNIZO strijdt onafgebroken voor een verbetering van het sociaal statuut van alle zelfstandigen, inclusief de freelancers. De zwakkere sociale bescherming van zelfstandigen in vergelijking met andere groepen in de samenleving stuit op meer en meer protest. Zelfstandigen dragen enorm veel bij aan onze economie en onze samenleving. Ze zorgen voor hun eigen job en voor die van hun werknemers. Ze creëren hierdoor welvaart en welzijn op een brede schaal. Het is niet meer dan fair dat ze dan een gelijkaardige sociale bescherming krijgen.

UNIZO ondersteunt de vraag van de freelancers dan ook om het sociaal statuut van de zelfstandigen verder te harmoniseren richting de sociale bescherming die werknemers en werklozen genieten. Daarbij zijn er verschillende prioriteiten.
Ten eerste een verbetering van de pensioenberekening van de zelfstandigen door de afschaffing van de zogenaamde correctiecoëfficiënt. De huidige coëfficiënt maakt dat zelfstandigen, bij een gelijk inkomen, slechts 66% krijgen van het pensioen dat werknemers krijgen. Ten tweede toekennen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die gebaseerd zijn op het vroegere inkomen (in plaats van het huidige forfaitaire bedrag) en ten derde een betere bescherming tegen economische moeilijkheden en werkloosheid.

BESCHERMING IN DE B2B-RELATIE

Het vinden van nieuwe opdrachten behoort al enkele jaren tot de één van de grootste kopzorgen van freelancers. Ook dit jaar wordt dit door 1 op 2 freelancers bevestigd. Ook opdrachtgevers zijn zich hier van bewust. Hierdoor is er soms sprake van een aanzienlijk onevenwicht in onderhandelingsmacht, hetgeen zich kan vertalen in de contractuele voorwaarden.

Standaardcontracten duiken op, met daarin onevenwichtige clausules, zoals een eenzijdig evaluatierecht voor de opdrachtgever van het geleverde werk, beperkingen van bepaalde contractuele rechten van de freelancer, verregaande niet-concurrentiebedingen, onmiddellijke stopzetting van het contract in geval van arbeidsongeschiktheid en bedingen van zaken die schijnzelfstandigheid kunnen doen vermoeden (bijv. vakantiedagen).

UNIZO pleit al geruime tijd voor een betere bescherming van de zwakkere onderhandelingspartner in B2B-relaties. Via onder andere een lijst van verboden bedingen kan vermeden worden dat freelancers zich in hun eigen vel snijden. Indien een opdrachtgever dan toch een verboden beding inroept, dan moet dit van rechtswege nietig worden verklaard. UNIZO ijvert voor het bekomen van dergelijke lijst, nog tijdens deze legislatuur.

VERSTRENGING WETGEVING ROND BETALINGSTERMIJNEN EN AANSCHERPEN BETALINGSBEVEL

De problematiek van laattijdige betaling en/of wanbetaling blijft nog steeds groot. Volgens de laatste cijfers van Graydon wordt 68,3% of twee op drie facturen binnen de afgesproken termijn betaald. 9,5% van de facturen is meer dan 90 dagen na vervaldatum nog niet betaald. Dat is al een hele verbetering sinds de zwarte jaren van de crisis, maar nog verre van voldoende.

Het kern van het probleem ligt volgens UNIZO in de achterpoortjes die de wet toelaat bij de vaststelling van de betalingstermijn. De regel is dat een betalingstermijn maximaal 30 dagen mag bedragen. Maar door de vele uitzonderingen kan die regel zonder veel moeite omzeild worden en blijven betalingstermijn tot 90 dagen, 120 dagen of zelfs langer mogelijk. Anderzijds mag een te strenge regelgeving ook het vlotte handelsverkeer niet in de weg staan. UNIZO stelt daarom voor om wettelijk vast te leggen dat een contractuele uitbreiding van de 30-dagen termijn (het voorzien van een periode om een factuur te controleren), wel mogelijk moet zijn, maar dat de totale betalingstermijn in dat geval nooit langer dan 60 dagen kan zijn.

Daarnaast moet de wetgeving op het betalingsbevel worden aangescherpt. Zo moet het initiatief uit kunnen gaan van de schuldeiser zelf, en niet noodzakelijk van diens advocaat. Daarnaast moet het betalingsbevel gebruikt kunnen worden tegen overheden en tegen consumenten.

 

  Proximus Engie KBC ADMB Zenito Partner_28.png